Natively speaking

Hele Kultur- og naturreise teamet reiste til Paris forrige uke. Tiltrekningskraften var ikke et mer vårlig klima og den søreuropeiske stemningenen, men Europeana Tech konferansen som fant sted 12-13 februar. På vår agenda var en god dose faglig påfyll, muligheter for nettverksbygging og ikke minst å få inspirasjon!

«You’re Tech, Your Tech, #EurTech15» Gregory Markus, Europeana

Mange var allerede godt i gang da vi landet i Paris med konferansens forhåndsaktivitet, en mini-hackathon initiert og invitert av EU-prosjektet LoCloud som er ledet av Kultur- og naturreises partner Riksarkivet. Vinneren kan finnes her.

Konferansen ble avholdt på det arkitektonisk imponerende Franske nasjonalbiblioteket. Det offisielle programmet begynte torsdags morgen med en keynote av Ruth Nicholls fra ungdomsorgnisasjon Young Rewired State.
Hun satte tonen for arrangementet da hun snakket om hvordan teknologi har revolusjonert hvordan vi opplever vår fortid og hvordan den digitale generasjonen «the 97er’s» (alle som er født etter 1997) forventer å kunne oppleve sin kultur. Hun mente at barn i vesten lever i en liminal verden, der linjen mellom den virtuelle og ekte verden er helt utvisket. Ungdom sjonglerer både den virkelige verden, med autoriteter og restriksjoner (foreldre, lærere), og den «frie» virtuelle verden. Disse «digital natives», som hun uttrykte det, er opptatt av å skape sin identitet gjennom sine egne digitale fortellinger (som bloggs, YouTube, instagram, facebook, osv) i den virtuelle verden der de har en frigjort eksistens. De er en nysgjerrig, tilkoblet generasjon – og spørsmålet som ble stilt var hvordan kulturfeltet skal kunne ta i mot denne generasjonen. Under resten av konferansen fikk vi sett og hørt mange ulike tilnærminger fra institusjoner, organisasjoner og prosjekter i Europa, Australia, USA og Japan. Generelt var det mye fokus på bruk av skybasert teknologi og tjenester, åpne data, og kognitiv teknologi sin rolle i kulturverden.

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-Ingen bearbeidelser 4.0 Internasjonal lisens.

S.McSeveny-Åril 2013 Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-Ingen bearbeidelser 4.0 Internasjonal lisens.

The 97ers

Men for meg var det det åpningsinnlegget som satt igjen da jeg satt på Orly flyplassen fredagskveld. Og mer konkret uttrykket Nicholls brukte for å beskrive barn født etter 1997 – «digitalt natives», eller de digitale innfødte.

Jeg og min kollega Marit diskuterte utfordringene med dette uttrykket «digital native».  Måten det ofte blir brukt antyder på at de som er født i den digitale tidsalder er per definisjon teknisk kunnskapsrike. Måten det ofte blir brukt gir inntrykk av at de som er født i den digitale tidsalder per definisjon er teknisk kunnskapsrike. Mens måten (jeg tror og mener) det bør benyttes på er for å si noe om at det virtuelle er en sømløs del av deres daglig liv, uten at det definerer hva 97ers kan beherske rent teknisk. For å si det på en annen måte – ved å vokse opp vil du tilegne deg ditt morsmål. Selv om du kan snakke språket betyr ikke det at du nødvendigvis kan all grammatikken språket er bygget på. Eller at man har de ferdighetene til å skrive en god roman for den saks skyld – noe som igjen kan overføres til behovene og tiltakene på sist ukes internasjonal «Safer Internet Day».

Så hvordan skal vi på kulturfeltet sørge for at vi engasjerer disse «digital natives» og ikke minst alle oss andre (litt mer voksne) «digitale utlendinger». Sjekk ut noe av det spennende arbeidet disse nedenfor gjør for å engasjere publikum og gjøre deres innhold mer interessant og relevant:

Jonas Öberg fra Shuttleworth Foundation presenterte bildekatalogen Elog.io som kan gjenkjenne bilder du finner på nett og gi deg viktige informasjon om forfatteren og rettighetene.

Seb Chan fra Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum snakket om hvordan de bruker farger som en inngangsport for besøkende som utforsker samlingen deres. Se her.

“Mapping the Maps» – British Library, Wikimedia og OpenStreetMap samarbeidsprosjekt som bruker maskintaggede kartbilder fra gamle bøker og en dugnadstilnærming for å få publikum til å hjelpe med identifisering av disse kartene. Over 29304 kart har blitt tagget siden november i fjor.

Chris Welty fra Google Research New York, snakket om deres arbeid med kognitiv teknologi og blant annet flerspråklig tilgang. Hans budskap var at man skulle fokusere på forbedring, ikke perfeksjon . Slik at vi kan stille (og svare på) det helt vesentlige spørsmålet – «Har det blitt bedre?»

Video opptak av konferansen skal gjøres tilgjengelig etter hvert her.

 

Natively speaking

The entire Heritage Here team travelled from Oslo to Paris last week. The attraction wasn’t the slightly warmer climes or inviting southern European atmosphere but Europeana Tech 2015 which took place 12-13 February. On our agenda was a good dose professional development, networking opportunities and not least, to be inspired!

«You’re Tech, Your Tech, #EurTech15″ Gregory Mark, Europeana

Many were already well underway when we landed in Paris with the pre-conference hackathon initiated and invited by the EU project LoCloud led by one of Heritage Here’s project partners the National Archives of Norway. A link to the winner can be found here: https://bitbucket.org/vbanos/more-quality/

The conference was held at the architecturally impressive National Library of France and the official program began Thursday morning with a keynote by Ruth Nicholls from the youth organization Young Rewired State.
Nicholls set the tone for the event when she talked about how technology has revolutionized how we experience our past and how the digital generation «the 97er’s» (all those born after 1997) expect to be able to experience their culture now and in the future. She spoke on how children in the western world live in a liminal space where the line between the virtual and real world is indistinguishable. Young people juggle their existence in both the real world, with its authorities and restrictions (parents, teachers), and the ‘free’ virtual world. These «digital natives,» as she expressed it, create their identity through their own digital stories (like blogs, YouTube, Instagram, Facebook, etc.) in the virtual world where they have a liberated existence. They are a curious, connected generation – and the question which hung in the air following Nicholls’ keynote was how is the cultural sector going to cater for this generation?
During the rest of the conference we saw and heard many different approaches to respond to this question, from institutions, organizations and projects in Europe, Australia, USA and Japan. Topics which were touched on were the use of cloud technology and services, open data, and cognitive technology’s role in cultural world.

The 97ers

But for me it was the opening keynote which stuck in my head as I sat at Orly airport Friday evening. More specifically the expression Nicholls used to describe children born after 1997 – the «digital natives”
My colleague Marit and I discussed the issues we had with this term «digital native». The way it is often used suggests that those born in the digital age are, by definition, technically savvy. While the way I think that should be used (the way I hope Nicholls meant it) is to say something about how the virtual sphere is a seamless part of their daily lives, without actually defining what 97ers have mastered technically speaking. To put it another way – by growing up you will acquire your native language. However, even if you can speak the language it doesn’t mean that you necessarily understand all the grammar the language is built on, or that you have the skills to write a good novel for that matter. Some food for thought, especially when we remember that it was international Safer Internet Day only last week.

So how do those of us working in the cultural field ensure that we engage these ‘digital natives’, and let’s not forget all of us (older) ‘digital foreigners’? We were at least inspired by some of the exciting approaches the following institutions are doing engage their audience and make their content more interesting and relevant:

  • Jonas Öberg from Shuttleworth Foundation presented the image catalog Elog.io that can recognize images you find online and give you important information about the author and user rights.
  • Seb Chan from Cooper-Hewitt, the Smithsonian Design Museum talked about how they use colour as a gateway for visitors who are exploring their collection. See here.
  • «Mapping theMaps» – the British Library, Wikimedia and OpenStreetMap’s collaborative project that uses machine tagged map images from old books and a crowdsourcing approach to get the public to help with the identification of these maps. Over 29,304 maps have been tagged since November last year.
  • Chris Welty from Google Research New York, talked about their work with cognitive technology, including multilingual access. His message was that we should focus on improvement, not perfection. So we can ask (and answer) the question -«Is it better?»

Thanks for a great conference Europeana network – Already looking forward to EuropeanaTech2016!

 

A little on Heritage Here
Heritage Here is a national effort to increase access to public information and local knowledge about culture and nature. Equipped with a smartphone or a tablet, everyone will gain access to relevant facts and stories about nature and culture at their location. This cross agency cooperation under The Ministry of local Government and Modernization, The Ministry of Climate and Environment, and The Ministry of Culture facilitates access to public databases. The contents can be used and developed by others for new services; by business, tourism and education. Please explore the English pages of our website or contact us to find out more about the project’s activities.

Kategorier: Digital natives, Digitale fortellinger, English summary, Europeana, Formidling, Innhold, Inspirasjon, Kart, Kartfesting, Open data, Teknologi

Forfatter:Sarah McSeveny-Åril

Kulturrådet

Abonner

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s