Styringsdokument

Tildelingsbrev til partnerne:

Kartverket

2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER
Styrking av samarbeidet mellom stat og kommunene om et felles offentlig kartgrunnlag, bedre dokumentasjon og teknisk harmonisering av data og bruk av kostnadseffektive tjenester for elektronisk tilgang til data vil stå sentralt. Arbeidet skal støtte opp om regjeringens digitaliseringsprogram. […]

3. PRIORITERINGER FOR BUDSJETTÅRET
Verdifulle kulturminner og kulturlandskap

Kultur- og naturreisen
Forprosjektfasen utvides til å dekke perioden august 2011-desember 2013 […]
Føringer:

44. delta aktivt i prosjektet både med egeninnsats og dekning av relevante kostnader innenfor egne rammer i samsvar med prosjektplan og budsjett.

45. drifte utprøvingen av de tre pilotene i kultur- og naturreisen i samarbeid med DN, RA og Norsk kulturråd

Kulturrådet

1.3 Utviklings- og forvaltningsoppgaver på arkiv- og museumsfeltet

Departementet legger til grunn at Norsk kulturråd viderefører det strategiske utviklingsarbeidet på museumsfeltet. I tillegg skal Norsk kulturråd bidra til samordning, effektivisering og styrking av arkivfeltet […]

1.4 Meld. St. 23 (2011-2012) Visuell kunst

Økt digital kunstformidling og tilgjengeliggjøring og rettighets- og lisensspørsmålet, jf. kap. 18.7 og 18.10.

1.7 Internasjonalt arbeid

[…]Departementet ber Norsk kulturråd om å holde seg godt orientert om initiativer på kulturfeltet på internasjonale arenaer og i andre land. Internasjonal kulturaktivitet er med på å skape et levende
og aktivt kulturliv i Norge og bidrar til å styrke kunstnerisk kvalitet, kunnskaps- og kompetanseutvikling og mangfoldet i kultursektoren. Det må derfor legges tilrette for at norsk kulturliv får ta del i handlingsrommet for internasjonalt kultursamarbeid gjennom nettverksbygging og samarbeidsprosjekter. Det er blant annet et mål at norske kulturinstitusjoner skal dra nytte av de ordningene som finnes for internasjonal utveksling både på nordisk, europeisk og utenomeuropeisk nivå. […]

4.2 Mål, delmål og resultatindikatorer

[…]2. verne om kulturarven, herunder å styrke arkiv og museum, fremme kunnskaps- og kulturformidling, fremme utvikling av digitalt innhold og tjenester og sikring av samlinger[…]

5.4 Kap. 320 Allmenne kulturformål, post 77 Prosjekt- og utviklingstiltak på
museums- og arkivfeltet

Prioriterte innsatsområder er:
[…]- tiltak for kompetanseutvikling for museer og arkiv
– samarbeidstiltak og fellesløsninger i forvaltning og tilgjengeliggjøring av samlinger
– nyskapende formidling
– bruk av sosiale medier og digitale dugnader […]

Miljødirektoratet

2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER

Grunnleggende geografisk informasjon er en forutsetning for en god miljøpolitikk og arealforvaltning. I 2013 vil vi arbeide for å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig, og med vekt på tiltak som kan bidra til gratis eller billigere data enn i dag. Styrking av samarbeidet mellom stat og kommunene om et felles offentlig kartgrunnlag, bedre dokumentasjon og teknisk harmonisering av data og bruk av kostnadseffektive tjenester for
elektronisk tilgang til data vil stå sentralt. Arbeidet skal støtte opp om regjeringens digitaliseringsprogram.

4.1 Tildeling og budsjettforutsetninger

[…]1 mill. kroner skal brukes til Kultur- og naturreisen […]

Riksantikvaren

2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER

Grunnleggende geografisk informasjon er en forutsetning for en god miljøpolitikk og arealforvaltning. I 2013 vil vi arbeide for å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig, og med vekt på tiltak som kan bidra til gratis eller billigere data enn i dag. Styrking av samarbeidet mellom stat og kommunene om et felles offentlig kartgrunnlag, bedre dokumentasjon og teknisk harmonisering av data og bruk av kostnadseffektive tjenester for
elektronisk tilgang til data vil stå sentralt. Arbeidet skal støtte opp om regjeringens digitaliseringsprogram.

3. PRIORITERINGER FOR BUDSJETTÅRET

Verdiskapning på Kulturminneområdet

Riksantikvaren skal i 2013 videreføre verdiskapingsarbeidet og erfaringene fra verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet 2006-2010 gjennom det generelle
forvaltnings- og utviklingsarbeidet […]

• Verdiskapingsarbeidet skal tillegges særlig vekt i arbeidet med oppfølgingen av den nasjonale pilegrimssatsingen og i gjennomføringen av prosjektet kultur- og naturreisen.

Stortingsmeldinger

Meld. St. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014 (Kulturmeldinga)
Meld. St. 10 (2011–2012) Kultur, inkludering og deltaking
Meld. St. 23 (2011–2012) Visuell kunst
Meld. St. 23 (2012–2013) Digital agenda for Norge

Verdiskapingspotensialet

[…] EU har presentert sin Digital Agenda for Europe som et viktig tiltak for å møte finanskrisen, gjennom smart, bærekraftig og inkluderende vekst basert på IKT. EUs digitale agenda er ett av syv såkalte flaggskipsinitiativ knyttet opp til den overordnede strategien Europe 2020 som ble lagt frem som et svar på den økonomiske krisen. IKT trekkes her frem på linje med utdanningspolitikk, innovasjonspolitikk og miljøpolitikk.[…]

Fordeler og utfordringer i Norge

[…]

Vi har et kompetent og omstillingsvillig næringsliv. Vi har også en kompetent og omstillingsvillig offentlig sektor.[…] Befolkningens digitale bruksvaner og digitale atferd viser at nordmenn er opptatt av ny teknologi, og at vi er raske til å ta den i bruk. […]

Åpent tilgjengelige, internasjonale standarder skal være utgangspunktet

Bruk av åpne standarder skaper fleksibilitet og fremmer konkurranse. Norge er et lite marked. Vi må derfor normalt basere oss på internasjonale standarder for å dra nytte av den sterke konkurransen internasjonalt om stadig å levere bedre produkter til lavere pris. Bruk av standarder gir norske aktører tilgang til eksportmarkeder. Vi vil være aktiv deltaker i det internasjonale standardiseringsarbeidet og aktivt støtte standarder som er åpne. Vi vil utnytte statens  posisjon som storinnkjøper til å fremme bruken av åpne standarder  nasjonalt.  Lukkede teknologier som kan begrense konkurranse i markedet, bør unngås.

4.4.1 Typer skytjenester

EU-kommisjonens strategi for skytjenester setter frem tre overordnede tiltak:
– standardisering
– arbeid for sikre og rettferdige kontraktsbetingelser
– etablering av et europeisk partnerskap for å
drive innovasjon og vekst

5 Digitalt innhold og viderebruk av offentlige data

[…] EU har i sin digitale agenda beregnet at det er potensial for en firedobling av salgsinntektene for digitalt innhold sammenlignet med dagens situasjon. […]  Regjeringens mål er at Norge skal være et foregangsland i bruk av og verdiskaping basert på digitalt innhold.  Offentlige data skal i størst mulig grad være praktisk tilgjengelig for viderebruk og verdiskaping, og offentlig finansiert innhold bør som hovedregel være offentlig tilgjengelig. […]

5.1 Offentlige data – tilgjengeliggjøring og viderebruk

[…] Det kan etatene gjøre for eksempel ved å kvalitetssikre dataene, strukturere dem på en logisk måte og legge ut datasettet i kjente filformater med god dokumentasjon. […]

Tilgjengeliggjøring av offentlige data kan bidra til å nå flere mål:
– Utvikling av nye tjenester. […]

– Demokratisk kontroll. […]

– Effektivisering i offentlig sektor.[…]

5.1.2 Offentlig finansiert innhold skal være offentlig tilgjengelig

[…] Innhold som er offentlig finansiert, bør som en hovedregel være tilgjengelig digitalt. Gevinstene ved tilgjengeliggjøring kan være store, ikke bare økonomisk. Hvis lyd og bilde formidles digitalt, kan for eksempel gleden ved en konsert på en scene i hovedstaden deles med langt flere enn de som sitter i salen. Mye av innholdet som er offentlig finansiert, men som ikke eies av det offentlige, kan også ha stor verdi for andre. Dette gjelder blant annet film, teater- og konsertforestillinger finansiert av det offentlige, forskningsresultater, tv-programmer eller innholdet i museumssamlinger og arkiver. Dette er digitalt innhold som offentligheten ikke nødvendigvis har krav på tilgang til. Det er imidlertid ikke noe forbud mot å gjøre denne type innhold tilgjengelig – heller ikke for viderebruk –  såfremt det er avklart med dem som eventuelt har rettighetene til materialet. Kontrakter kan for eksempel utformes på en slik måte at det offentlige har rettigheter til å la flere få glede av innholdet. Regjeringen vil stimulere til tilgjengeliggjøring og viderebruk også av innhold som det offentlige ikke har en plikt til å tilgjengeliggjøre, slik at vi kan få større samfunnsmessig avkastning av investeringene det offentlige gjør.

Arkiv, bibliotek og museer (ABM-sektoren)

Regjeringen vil at mest mulig av de offentlige samlingene i arkiv, bibliotek og museer blir tilgjengelig for befolkningen, også for viderebruk der det er mulig. Samlingene skal gjøres søkbare, og innholdet skal formidles på en brukervennlig måte. Det kan gi stor verdi for brukerne å få tilgang til foto og publikasjoner på internett og dermed slippe å måtte oppsøke den konkrete institusjonen
som har originalene. Om man kan bruke innholdet videre, for eksempel bruke det til å lage nye tjenester, vil blant annet avhenge av den opphavsrettslige statusen for materialet og hensyn til personvern.

Kulturdepartementet har aktivt oppfordret museene (statsinstitusjonene og de som mottar tilskudd) til å gjøre rådata offentlig tilgjengelig på maskinlesbare formater der hvor det har samfunnsmessig verdi, dataene kan viderebrukes, informasjonen ikke er taushetsbelagt og hvor kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne. […]

Felles krav i alle tildelingsbrev til statlige etater I 2011 og 2012 ble tilgjengeliggjøring av offentlige data tatt inn som et felles krav i tildelingsbrevene til alle statlige etater. I tildelingsbrevene ble det stilt krav om at etatene skulle gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi,  som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagt og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne. Etater som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester med utgangspunkt i rådata, skal normalt gjøre disse rådataene offentlig tilgjengelig i maskinlesbare formater, dersom ingenting
er til hinder for det. Før virksomheten eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan utvikle tjenester. Etatene skal informere om hvilke datasett som er gjort tilgjengelig i 2011 og 2012 i sine årsrapporter. […]

Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Når data publiseres for viderebruk, er det viktig at  det klart fremgår hvordan dataene kan brukes. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har derfor utarbeidet en egen lisens for offentlige data, kalt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjør det lett å presisere hvilke vilkår som gjelder for bruk av et datasett.

Meld. St. 35 (2012–2013) Framtid med fotfeste

Vern, bruk og utvikling

I flere av prosjektområdene som inngikk i Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet har fylkeskommunen satset videre på verdiskaping, men med noe ulik innfallsvinkel. Verdiskapingsperspektivet og erfaringene fra programmet blir også videreført gjennom Riksantikvarens generelle forvaltnings- og utviklingsarbeid. Det har vært stor interesse for å delta i nye utviklingsprosjekter som Riksantikvaren har lansert både i 2012 og 2013. Også i arbeidet med å følge opp den nasjonale pilegrimssatsingen og gjennomføre prosjektet Kultur- og naturreise blir det lagt stor vekt på verdiskaping.

Kunnskap og kompetanse

Et spennende og nyskapende utviklingsprosjekt mellom de to sektorene er Kultur- og naturreise. Det er et samarbeid mellom Direktoratet for naturforvaltning, Statens kartverk, Norsk kulturråd, Riksantikvaren, frivillige kulturarbeidere, kommuner og fylker, museer og arkiver og andre institusjoner, der Kulturrådet har prosjektledelsen. Målet er å kunne tilby enkel, mobil og digital informasjon, fakta og fortellinger om kulturminnene og naturen på stedet man oppholder seg. Tre forprosjekt blir gjennomført i 2011–2013 i Bø/Sauherad i Telemark, på Dovre i Oppland og langs Akerselva i Oslo. Enkelte av museene langs Pilegrimsleden inngår også som viktige samarbeidsaktører i arbeidet med den nasjonale pilegrimssatsingen.

Tiltak

Departementet vil: […] Videreutvikle prosjektet Kultur- og naturreise

De viktigste satsningene og resultatene

Miljøverndepartementet og Kulturdepartementet står bak prosjektet Kultur- og naturreise. Det startet opp som et forprosjekt i 2011 og blir gjennomført i et samarbeid mellom Direktoratet for naturforvaltning, Statens kartverk, Norsk kulturråd, Riksantikvaren, frivillige kulturarbeidere, kommuner og fylker, museer og arkiver og andre institusjoner. Målet med prosjektet er å samle stedfestet informasjon om kulturminner, naturverdier, historie og andre kulturverdier på en felles digital plattform med særlig tilrettelagt formidling. Med utgangspunkt i denne plattformen kan reisende gjennom et bymiljø eller landskap hente ut informasjon fra punkter de passerer ved for eksempel å bruke et nettbrett eller en mobiltelefon. I forprosjektfasen har prosjektet tre pilotområder (Bø/Sauherad i Telemark, Akerselva i Oslo og Dovre i Oppland) og det er lagt opp til at det skal videreføres som et treårig hovedprosjekt fra 2014.

Meld. St. 7 (2012–2013) Arkiv

Strategier

Strategi for åpne kart- og eiendomsdataRegjeringens reiselivsstrategi «Destinasjon Norge» (2012) utgitt av Nærings- og handelsdepartementet. 

6.2 Natur og kulturarv som grunnlag for verdiskaping

Kombinasjonen av storslått natur og kulturarv i landskapet utgjør et viktig fundament og fortrinn for reiselivsnasjonen Norge. Regjeringen vil forsterke satsingen på natur- og kulturarvbasert reiseliv. Norsk natur er i
særklasse og en hovedårsak til at mange velger Norge som reisemål. Potensialet for verdiskaping basert på natur og kultur er derfor stort. Verdensarvområder, fjordlandskapet og andre kulturlandskap langs kysten
og innlandet, nasjonalparker og andre naturområder, fugle- og dyrelivet og den arktiske naturen er eksempler  på områder som sammen med mat- og bygningskultur representerer store opplevelsesverdier.[…]

Gjennom samhandling og kunnskapsutvikling og -formidling vil særegne verdier kunne ligge til grunn og bidra til lokal og regional  utvikling. Det er viktig for regjeringen å støtte opp om lokale og regionale tiltak, og det er behov for en mer samordnet og målrettet innsats for økt verdiskaping  med basis i natur- og kulturarv. […]

Det gjennomføres en rekke programmer og prosjekter som bygger på dette perspektivet. Verdiskapingsprogrammet  for naturarven har 15 prosjekter som arbeider for at naturarven skal bli en viktig ressurs i samfunnsutviklingen. Det legges her vekt på å se miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping i sammenheng. Erfaringene som er høstet gjennom det nå avsluttede Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet, der det bl.a. ble arbeidet med formidling av kulturminner og kulturhistorie, kan fremover brukes til å utvikle formidlingsopplegg i samarbeid med reiselivsnæringen. Også utvikling av verdensarvsentre i enkelte verdensarvområder kan representere viktige innsatsfaktorer for reiselivsutvikling i og rundt disse destinasjonene. Kultur- og naturreisen (et samarbeid mellom Norsk kulturråd, Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning og Statens kartverk) er et eksempel på en statlig fellessatsing for å tilrettelegge kultur- og naturinformasjon digitalt for turister og næringsliv. Som en del av arbeidet med å styrke mulighetene for helårs arbeidsplasser innenfor reiselivet, kan videre et målrettet samarbeid om kulturminner og naturforvaltningstiltak utgjøre et potensial.

6.9 Tiltak for opplevelses- og reisemålsutvikling

«Kultur- og naturreisen videreutvikles.»

Regjeringens nasjonale strategi for IKT-forskning og –utvikling

EU-direktiv

EUs direktiv om åpne offentlige data (PSI-direktivet)

Norske offentlige utredninger

NOU 2013:2 Hindre for digital verdiskaping vektlegger. 

Handlingsplaner

Handlingsplanen ”Fra gründer til kulturbedrift” 2013

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s